ALV collage

Prosjekter i satellittane

Prosjekter i satelittene

Satelitt ALV Møre og Romsdal

ALV-Møre og Romsdal er organisert som ein nettverksorganisasjon, der ulike prosjekt ligg som satellittar. Satellittane utgjer læringsarenaer der den tverrfaglege samhandlinga som ALV representerer skal styrke satellittprosjekta, samtidig som ALV haustar kunnskap og erfaring frå satellittprosjekta.

Utfordringar ein møter i prosjekta ønskjer vi å løfte opp som tema i seminar og workshops. Her inviterer vi inn ulike aktuelle aktørar for auka tve

Lokale prosjekt

Teknologi utvikling

Møre prøvar ut og testar kjend teknologi. Mykje av teknologien vi kjenner er ikkje tilpassa eller har begrensingar for ulike målgrupper med spesielle behov.

Utprøving

I ALV-Møre vert det prøvd ut ulike typar kjend teknologi for å sjå om dei kan brukast til å løyse utfordringar målgruppene står ovanfor.

ALV-kurs og undervisning

Tilpasse/utvikle kurspakkar tilpassa ulike målgrupper. I første omgang vert det opplæringspakkar knytt til helse- og omsorgspersonell i kommunane.

ALV-forsking

Satellitten er knytt opp mot Høgskulen i Ålesund og forskingsaktiviteten opp mot velferdsteknologi.