ALV collage

Det midtnorske velferdsteknologi nettverket

LogoMNN ferdig1Den 28.mai 2015 gjennomførte Det midtnorske velferdsteknologi nettverket erfaringskonferanse i Ålesund etter å ha gjennomført fylkesvise læringsnettverk i velferdsteknologi høsten 2014 og våren 2015.

Det ble blogget fra konferansen på Utviklingssenteret i Møre og Romsdal sin side ogbedreskalvibli.com og der ble også rapport fra alle kommunene sine prosjektarbeid lagt ut.

ordskyForventninger

Ved oppstart av læringsnettverket ble alle teamene spurt om sine forventninger. Ordskyen gir en visuell framstilling av svarene, og vi kan se at det å dele erfaringer og å lære av hverandre var vektet høyt.

Hva er et læringsnettverk?

Læringsnettverk er en metode for kvalitetsforbedring med fokus på iverksetting av tiltak på egen arbeidsplass. Et læringsnettverk er gjerne lagt opp slik at det er tre til fire samlinger med deltakerteamene, og mellom samlingene skal det gjøres avtalt arbeid på egen arbeidsplass. Samme team deltar fortrinnsvis på alle de tre samlingene, og består gjerne av tre til fem personer som til daglig jobber direkte eller indirekte med problemstillingen.

Deltakerne på læringsnettverket arbeider i tverrfaglige team med innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. I tillegg utarbeides det gjerne en framdriftsplan og en
sluttrapport.

Læringsnettverk skal hjelpe teamene i gang med forbedrings- og utviklingsarbeidet, og gi deltakerne får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring på egen arbeidsplass. Kunnskapen om forbedrings- og utviklingsarbeid skal gi grunnlag for at deltakerne fortsetter på egen arbeidsplass etter at læringsnettverksperioden er avsluttet. Teamene vil dessuten som en del av et interkommunalt nettverk få felles læring og
erfaringsutveksling.

Erfaringer fra denne typen forbedringsarbeid viser at et godt resultat også er avhengig av at ledelsen i virksomhetene engasjerer seg i gjennomføringen, blant annet ved å støtte opp om
teamene som skal drive prosessen lokalt. Ledere må sørge for at team som deltar i læringsnettverk får avsatt tilstrekkelig tid og ressurser underveis i prosessen, samt sørge for at forbedrings- og utviklingstiltak blir implementert.