ALV collage

Kronikk om velferdsteknologi

Illustrasjon velferdsteknologiProsjektet om velferdsteknologi går over i en ny fase. Onsdag 12. februar ble en stor kronikk om arbeidet publisert.

Høsten 2013 fikk Ålesund kommune og Høgskolen i Ålesund 1,2 millioner kroner fra Fylkesmannen til et prosjekt om velferdsteknologi.

Onsdag 12. februar publiserte Sunnmørsposten kronikken om resultatet av arbeidet, skrevet av Svein Inge Molnes, høgskolelektor og Helen Berg, rådgiver i Ålesund kommune.

KRONIKK onsdag 12. februar 2014:


Tverrprofesjonelt samarbeid om velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et satsingsområde for flere aktører. Velferdsteknologi har blitt et vanlig begrep blant folk og blir på mange måter framstilt som en av løsningene på flere av fremtidens utfordringer. Ifølge Morgensdagens omsorg (Meld. St. 29 (2012-2013)) innebærer bruk av velferdsteknologi først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursut-
nytteløse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon».
 

Tverrprofesjonelt samarbeid

Pasienter med komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov er økende. Samhandlingsreformen nevner flere utfordringer kommunene vil møte fremover, og i Innovasjon i omsorg (NOU 2011: 11) kommer det fram flere forslag til hvordan kommunene kan utvikle tjenester som kan bidra til trygghet, sikkerhet, selvstendighet, frihet og egenmestring. Det er nødvendig å finne løsninger som kan tilrettelegge forholdene slik at personer med behov for hjelp fra offentlige helse- og velferdstjenester kan bo lengst mulig i eget hjem, og fortsatt ha et verdig liv.

Utfordringer

Flere kommuner er i gang med prosjekter innenfor velferdsteknologi, men mange opplever utfordringer med teknologien. Det er fra flere kommuner og andre aktører blitt etterlyst en satsing på implementering og integrering i tjenestene. I januar 2013 tok Ålesund kommune kontakt med Høgskolen i Ålesund for å få til et samarbeid for å lære mer om teknologi og omsorg. Det ble etablert en prosjektgruppe for utvikling av Arena for Læring om Velferdsteknologi (ALV). I slutten av året ble det også inn gått et samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal. Det tverrprofesjonelle samarbeidet består nå av personer fra helsefag, IKT, innovasjonsfag og bygg fra Høgskolen i Ålesund. Ålesund kommune har personer fra IKT, Ålesund kommunale eiendom, helse- og omsorg, og bo- og miljøtjenesten. NAV har kompetanse fra flere aktuelle områder som for eksempel kognitiv funksjonsnedsettelse, bevegelse og kommunikasjon. Videre er både Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal og Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge representert. Målet med gruppens sammensetning er at de ulike yrkesgruppene skal jobbe tverrprofesjonelt med å løse komplekse oppgaver i forhold til velferdsteknologi.
 

Velferdsteknologi

Med bakgrunn i kommunens utfordringer, Innovasjon i omsorg (NOU 2011: 11), Morgensdagens om-sorg (Meld. St. 29 (2012-2013)), Norsk Sykepleierforbunds politisk plattform Innovasjon og tjenesteutvikling (2013-2016) og Helsedirektoratets fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030, er det besluttet å utvikle ALV ved Høgskolen i Ålesund. ALV-møre vil ha fokus på brukermedvirkning for å få til en behovsdrevet innovasjon. Gjennom brukerkunnskap, erfaringskunnskap og forskningskunnskap vil vi forsøke å finne løsninger på hvordan man kan implementere og integrere velferdsteknologi i tjenestene. Velferdsteknologi er ikke bare teknologi, ifølge Innovasjon i omsorg (NOU 2011: 11) hevdes det at «ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare cirka 20 prosent av de endringene som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer og organisering».
 

Demonstrere

I 2013 ble det tildelt midler gjennom prosjektskjønn fra fylkesmann og VRI-midler fra VRI Møre og Romsdal, Forskningsrådet. ALV-møre holder på å bygge en demonstrasjons leilighet ved Høgskolen i Ålesund, der man har muligheten til å prøve ut og demonstrere ny teknologi uten at dette får konsekvenser for brukerne. Videre ser vi viktigheten med å få på plass et tilbud til aktuelle yrkesgrupper i Møre og Romsdal som vil ha behov for opplæring i bruk av velferdsteknologi i tiden fremover. Dette er også i tråd med Morgensdagens omsorg (Meld. St. 29 (2012-2013)), der det kommer fram at opplæringen må i hovedsak foregå som internopplæring i kommunene, men gjerne i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og andre fagmiljøer.

Noen pågående prosjekt

Gjennom arbeidet med velferdsteknologiprosjekt i Midt-Norge, innen GPS-sporing og spillteknologi har en gjort erfaringer som gir innsyn i en rekke behov hos brukerne. Videre er det etablert et prosjekt hvor en tar i bruk videokommunikasjon, der brukerne i sykehjem kan ved hjelp av Skype kommunisere med pårørende. Dette prosjektet er også knyttet til en masteroppgave, som ser nærmere på brukermedvirkning. Ved bachelor i sykepleie er det en student som i bacheloroppgaven har valgt å fordype seg i velferdsteknologi. Hjemmebasert omsorg i Ålesund kommune skal ta i bruk nettbrett i hjemmetjenesten. ALV-møre har klart å etablere en unik samhandling mellom sektor og fag, og mellom institusjoner. Denne tverrprofesjonelle samhandlingen har allerede ført til lokal kompetanseutvikling som en nå benytter i planleggingen av Nye Åse sykehjem og i tilpassing av de nye leilighetene for brukere med livslange tjenestebehov på Bogneset. Vi går en spennende tid i møte, og det finnes mer informasjon på www.alv-more.no .